UW Szczeglin (m. Świerkówiec) – odwołanie

Informujemy, że na podstawie wyników badań wody w ramach urzędowej kontroli stwierdzono, że woda na odcinkach sieci Świerkówiec – rejon domków szeregowych oraz na ul. Świerkowej spełnia wymagania fizykochemiczne. W związku z powyższym komunikat ostrzegawczy z nr 15 z 19.10.2023r. przestaje obowiązywać.
Dostarczana woda jest zdatna do spożycia przez ludzi i może być używana bez ograniczeń.

Komunikat PPIS w Mogilnie 

Uwaga – UW Szczeglin (m. Świerkówiec)

Informujemy, że wodociąg zaopatrujący odbiorców wody na odcinkach sieci Świerkówiec – rejon domków szeregowych oraz na ul. Świerkowej wykazuje podwyższony poziom parametru manganu, żelaza i mętności. Może to powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody, jednak nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń.

Trwają prace mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.  poz. 2294). W ramach prowadzonych działań naprawczych będą przeprowadzane płukania sieci wodociągowej. Może to powodować gromadzenie się zanieczyszczeń. W związku z powyższym zaleca się przed poborem dla celów spożywczych odpuścić wodę przez kilka sekund.

Zalecenie obowiązuje do odwołania. Informacje o jakości wody zostaną Państwu przekazane w kolejnych komunikatach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Uwaga – UW Padniewo

Informujemy, że w związku z brakiem przydatności wody do spożycia z powodu wykrycia enterokoków, dostarczanej konsumentom przez SUW w Padniewie i rozpoczęciem działań naprawczych w celu doprowadzenia jej jakości do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz przełączeniem zasilania na SUW w Niestronnie i SUW w Wylatowie,

zaleca się gotowanie wody przed spożyciem przez kolejne 3 dni, gdyż w sieci wodociągowej może zalegać woda podawana przez wodociąg w Padniewie z nieprawidłowymi wskaźnikami mikrobiologicznymi po czym woda nadawać się będzie do spożycia bez ograniczeń.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS

Uwaga – UW Wasielewko (m. Kątno)

Informujemy, że w związku z brakiem przydatności wody do spożycia z powodu wykrycia enterokoków, dostarczanej konsumentom przez SUW w Wasielewku na odcinku sieci w miejscowości Kątno i rozpoczęciem działań naprawczych w celu doprowadzenia jej jakości do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz zapewnieniem dostarczania na w/w odcinku wody z SUW w Procyniu,

zaleca się gotowanie wody przed spożyciem przez kolejne 3 dni, gdyż w sieci wodociągowej może zalegać woda podawana przez wodociąg w Wasielewku z nieprawidłowymi wskaźnikami mikrobiologicznymi po czym woda nadawać się będzie do spożycia bez ograniczeń.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informujemy, że dnia 08.09.2023 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowana została decyzja znak BD.RZT.70.29.2023 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 21.08.2023 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla MPGK sp. z o.o. na terenie gminy Mogilno.

Taryfa zgodnie z art. 24 f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wchodzi w życie po upływnie 7 dni od dnia ogłoszenia i obowiązywać będzie przez trzy kolejne lata. Decyzja oraz pełna treść taryfy dostępna jest tutaj.

Rada Miejska w Mogilnie uchwałą nr LI/572/23 z dnia13.09.2023 podjęła decyzję o dopłatach do ceny ścieków w wysokości 3,45 zł brutto/m3 dla wszystkich kanalizacyjnych grup taryfowych.
Szczegóły tutaj.  

Nowa taryfa wprowadza modyfikację w sposobie określania grup taryfowych w zależności od sposobu wystawiania oraz dostarczania faktury za usługi.

Odbiorcy, którzy złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej zostaną przyporządkowani do odpowiednich grup taryfowych oznaczonych literą „E”, natomiast odbiorcy otrzymujący fakturę tradycyjnie; w formie papierowej, dostarczanej drogą pocztową, zostaną przyporządkowani do odpowiednich grup taryfowych oznaczonych literą „T”.

Zachęcamy do wyboru elektronicznego sposobu przesyłania korespondencji, który pozwala na korzystanie z niższych abonamentów. W tym celu należy złożyć odpowiednie oświadczenie, którego wzór znajduje się tutaj.

Wzór oświadczenia do wypełnienie, a także informację o wprowadzanych zmianach, wszyscy odbiorcy sukcesywnie otrzymywać będą drogą pocztową.

Uwaga! Odbiorcy, którzy korzystają z e-faktury nie muszą ponownie składać oświadczenia; zostaną automatycznie przypisani do odpowiedniej taryfy.

Przypominamy także o możliwości korzystania z panelu „e-BOK”, który oferuje następujące możliwości:

 • przegląd informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach wynikających z realizacji umów
  z MPGK sp. z o.o.,
 • bieżące monitorowanie historii swoich operacji zakupu usług,
 • przekazanie poprzez formularz kontaktowy reklamacji, uwag, wniosków, itp.,
 • podawanie stanu licznika zużycia wody i odprowadzenia ścieków,
 • włączenie bądź wyłączenie usługi „e-faktura”.

Zbiórka gabarytów

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przypomina o  zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 18 września 2023r. Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

Nie odbieramy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do piątku 15 września 2023 roku w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o. tel. 52 3152505 do godz. 14.30 lub przez aplikację Eco-Harmonogram.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 18.09.2023 do godz. 400 lub dzień wcześniej.
 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.
 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.
 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,
 • wykładziny i dywany,
 • wózki,
 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,
 • meble ogrodowe,
 • zabawki dużych rozmiarów,
 • duże skrzynki, donice,
 • materace, kołdry,
 • rowery, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in. (NIE BĘDĄ ODBIERANE):

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,
 • ceramika sanitarna,
 • zużyte opony i części samochodowe,
 • okna z szybami,
 • grzejniki, panele,
 • odpady ogrodowe,
 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.

Dezynfekcja instalacji c.w.u.

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że w porozumieniu z zarządcami budynków w dniach 30.08 – 01.09.2023 wykona usługę przegrzania wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej odbiorców w celu prewencyjnej dezynfekcji instalacji zapobiegającej występowaniu bakterii Legionelli.

Przegrzanie polega na podniesieniu temperatury ciepłej wody użytkowej do temperatury około 70°C przez okres 24 godzin, w związku z czym prosimy o zwrócenie uwagi na zagrożenie oparzenia, szczególnie przez dzieci.  

Aby skutecznie zwalczyć ewentualne występowanie w instalacji bakterii Legionelli konieczne jest zwiększone korzystanie w zaproponowanym terminie z wszystkich punktów poboru ciepłej wody w budynku. Bakterie Legionelli giną w temperaturze powyżej 70℃. Taka temperatura powinna być utrzymywana podczas odpuszczania ciepłej wody w miejscach poboru (kranach, prysznicach) przez minimum 15 minut.

Terminy przegrzewu ciepłej wody użytkowej:
– w dniu 30.08. od godz. 9.00 do 31.08. do godz. 9.00 w budynkach przy ul. Powstańców Wielkopolskich 35A, 35B, 41A, 41B, 45A, 45B, 49, 49A ul. Witosa 3, 5, 7, 9, 9A, Świerkówiec 51, Zespół Szkolny – Przedszkolny ul. Powst. Wlkp. 33.
– w dniu 31.08. od godz. 9.00 do 1.09. do godz. 9.00 w budynkach przy ul. Sportowej 1, 2, 3, 4, ul. 3 Maja 4, 6, 8,  ul. Jana Pawła II 2,4,6, ul. Kasprowicza 9 i hala sportowa ul. Grobla 1B.

Uwaga – UW Lubieszewo

Informujemy, że po badaniach próbek wody w punkcie Lubieszewo 1 wykryto bakterie grupy coli w ilości powodującej jej nieprzydatność do spożycia.
Woda nie nadaje się do spożycia na odcinku sieci od Zakładu Rolnego (z wyłączeniem Zakładu Rolnego) do budynku Nr 1

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

 • Woda z kranu nie może być przeznaczona do picia i przygotowywania posiłków.
 • Woda z kranu nie może być przeznaczona do mycia zębów oraz przemywania otwartych zranień.
 • Woda z kranu może być używana do spłukiwania toalety i prac porządkowych bez ograniczeń.

W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia, zostanie przekazana informacja o odwołaniu ograniczeń.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS

Wznowiono dostawy ciepła

Informujemy, że prace remontowe na terenie ciepłowni przy ul. Polnej 4 zakończono przed terminem.
W związku z tym dzisiaj, tj. 24.08.2023 wznowiono dostawy ciepła.

Za utrudnienia przepraszamy.