Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. powstało w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego dnia 01 kwietnia 2008 na podstawie uchwały nr XV/133/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mogilnie w gminną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka dnia 18 czerwca 2008 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308392.
Kapitał podstawowy Spółki wynosi 6390 udziałów o wartości 500 złotych czyli 3 195 000 złotych. Wszystkie udziały zostały pokryte przez Gminę Mogilno, przy czym 1240 udziałów o wartości 620 000 zł zostało wniesione aportem w postaci mienia przekształconego zakładu budżetowego, pozostałe udziały zostały wniesionych w postaci wkładu pieniężnego.
Podstawowym zakresem działalności Spółki jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną; odbiór odpadów komunalnych.