1. Złożenie wniosku (wniosek do pobrania) o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć:
– aktualny wypis z rejestru gruntów działki lub nieruchomości,
– aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową (do celów opiniodawczych) w skali 1:500 lub 1:1000 wydaną przez Wydział Geodezji przy Starostwie Powiatowym w Mogilnie.
Dokumenty należy złożyć w siedzibie MPGK sp. z o.o. w Mogilnie przy ul. Witosa 6, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 15.00, tel. 52 315 59 17.

2. Jeżeli spełnione są warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, MPGK w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej” .

3. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPGK. Projekt zleca Inwestor na własny koszt.

4. Zgłoszenie gotowości wykonania przyłączy w terenie i przedłożenie gotowego projektu w dziale ZWIK (biuro w przy budynku warsztatowym tel.52 315-59-35).

5. Przydzielenie numeru wodomierza (zostanie potwierdzone stosownym protokołem).

6. Zawarcie umowy (wzory umów do pobrania). Przy zawieraniu umowy należy złożyć:
– wniosek o zawarcie umowy (wniosek do pobrania, oświadczenie o grupie taryfowej – Prawo wodne )
– dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości,
– protokół z przydzielonym nr wodomierza.
Dokumenty należy złożyć w siedzibie MPGK sp. z o.o. w Mogilnie przy ul. Witosa 6, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 15.00.

7. Wykonanie przyłączy. Termin należy ustalić z działem ZWIK (biuro w przy budynku warsztatowym tel.52 315-59-35).

8. Odbiór częściowy prac zanikowych dla przyłączy/a wodociągowego i kanalizacyjnego (wykop).

9. Montaż oraz plombowanie wodomierza (pracownik ZWIK).

10. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy oraz wykonanie badania wody (Inwestor).

11. Odbiór końcowy wykonany przez dział ZWIK. Do odbioru końcowego należy dostarczyć następujące dokumenty:
– wniosek o końcowy odbiór techniczny (wniosek do pobrania)
– wynik badania wody – kopia,
– inwentaryzacja geodezyjna – oryginał,
– projekt przyłączy 1 egzemplarz,
– atesty higieniczne materiałów użytych do budowy przyłącza ( przyłącze wodociągowe).

Do pobrania:
Wniosek o przyłączenie do sieci
Wniosek o zawarcie umowy
Oświadczenie o grupie taryfowej – Prawo wodne
Wniosek o końcowy odbiór techniczny
Wzory umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mogilno
  Cennik usług

Numery telefonów:
Dział techniczny, BOK – 52 315-59-17 – wniosek o przyłączenie, umowa
Dział ZWIK – 52 315-59-35 – nr wodomierza, odbiory, terminy wykonania