PSZOK jest miejscem w którym prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (z wyłączeniem odpadów zmieszanych) wytworzonych przez mieszkańców gminy Mogilno, wyłącznie na jej terenie.

Punkt mieści się na terenie przyległym do składowiska odpadów komunalnych w Szerzawach i jest czynny:

– w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godzinach:
    środa od 10:00 do 18:00
    sobota od 08:00 do 16:00

– w okresie od 1 listopada do 31 marca w godzinach:
    środa i sobota od 10:00 do 16:00

(z wyjątkiem świąt stanowiących dni ustawowo wolnych od pracy).

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów :

 • Szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • papier,
 • metal,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odzież i tekstylia,
 • zużyte opony.

W/w odpady, poza odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi przyjmowane są bez limitu.

Dostarczający odpad zobowiązany jest do zgłoszenia się do obsługi PSZOK w punkcie wagowym (portiernia) w celu identyfikacji odpadu i wskazania miejsca rozładunku.

Pracownicy PSZOK mogą zażądać dokumentu potwierdzającego zameldowanie lub zamieszkanie (dowód osobisty, umowa najmu) mieszkańca na terenie gminy Mogilno.

Do PSZOK nie należy dostarczać: następujących odpadów:

 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów zmieszanych.