Zasady sprzedaży mieszanki popiołowo – żużlowej

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. prowadzi sprzedaż mieszanki popiołowo – żużlowej (kod odpadu 100180).

Cena 1 tony wynosi 12,00 zł. brutto wraz z załadunkiem.

Sprzedaż odbywa się w dni robocze w godz. 7.00 – 14.00 po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 52/315-59-19.

Miejscem odbioru żużla jest Ciepłownia Miejska w Mogilnie przy ul. Polnej 4.

I. Sprzedaż żużla

Sprzedaż żużla prowadzona jest dla osób fizycznych

Dopuszczalna jest sprzedaż żużla przedsiębiorcom pod warunkiem, że posiadają oni właściwe zezwolenia w zakresie:

a) odzysku,

b) zbierania,

c) unieszkodliwiania,

d) transportu,

oraz są wpisani do rejestru prowadzonego przez starostę co powinni udokumentować przed zakupem.

Sprzedaż żużla jest zabroniona osobom i podmiotom posiadającym zezwolenie wyłącznie na transport.

Zakupiony przez osobę prywatną żużel, może być używany wyłącznie na potrzeby własne związane z utwardzaniem, niwelowaniem dróg, placów i innych nawierzchni do którego posiada tytuł prawny, co potwierdzi stosownym oświadczeniem.

Żużel jest sprzedawany na podstawie „Karty Przekazania Odpadu” i dokumentu potwierdzającego wydania „WZ”. Pierwsza „Karta Przekazania Odpadu” musi być podpisana osobiście w miejscu przekazania odpadu. Przy zakupie żużla w ilości przekraczającej przewóz jednym transportem pierwsza „Karta Przekazania Odpadu” musi być podpisana osobiście przy pierwszym transporcie w miejscu przekazania odpadu, a każdy następny transport (odbiór/dostawa) musi być potwierdzony własnoręcznym podpisem na kolejnej lub zbiorczej „Karcie Przekazania Odpadu” w dniu i miejscu odbioru/dostawy, pod rygorem zaprzestania dalszych dostaw.

II. Transport żużla.

Przewożenie żużla można dokonywać środkiem transportu, którego właściciel posiada zezwolenie na transport żużla lub odbierać własnym środkiem transportu np. ciągnikiem z przyczepą.

Transport żużla może być realizowany wyłącznie przez:

 1. Środek transportu stanowiący własność osoby fizycznej kupującej żużel.
 2. Podmioty posiadające zezwolenie na transport żużla kod odpadów 100180 za okazaniem w momencie załadunku.
 3. Pojazdem MPGK sp. z o.o.

Zabrania się załadunku żużla na środki transportu inne niż wymieniono w pkt. 1 – 3.

III. Realizacja zamówień na żużel.

Zamówienie dotyczące osób fizycznych może być zrealizowane tylko w przypadku gdy:

 1. Zostało podpisane oświadczenie o którym mowa w rozdziale I dotyczące przeznaczenia żużla.
 2. Została podpisana „Karta Przekazania Odpadu” i dokument „WZ”
 3. Zostaną spełnione warunki w zakresie transportu o których mowa w rozdziale II.

Zamówienie dotyczące osób i podmiotów będących przedsiębiorcami będzie przyjęte gdy:

 1. Została podpisana „Karta Przekazania Odpadu” przez osobę upoważnioną do tej czynności.
 2. Zostaną spełnione warunki w zakresie transportu o których mowa w rozdziale II.
 3. Zostanie przedstawiony oryginał zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania żużlem a jego kopia przekazana MPGK sp. z o.o.).

IV. Ewidencja obrotu żużlem.

Podstawowym dokumentem ewidencji obrotu żużlem jest „Karta Przekazania Odpadu” i dokument „WZ”. „Kartę Przekazania Odpadu” i dokument „WZ” sporządza się w 2 egz.

 • Egz. nr 1 karty i WZ – dla przekazującego żużel (MPGK sp. z o.o.)
 • Egz. nr 2 karty i WZ – dla przyjmującego żużel – kupujący