Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informujemy, że dnia 08.09.2023 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowana została decyzja znak BD.RZT.70.29.2023 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 21.08.2023 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla MPGK sp. z o.o. na terenie gminy Mogilno.

Taryfa zgodnie z art. 24 f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wchodzi w życie po upływnie 7 dni od dnia ogłoszenia i obowiązywać będzie przez trzy kolejne lata. Decyzja oraz pełna treść taryfy dostępna jest tutaj.

Rada Miejska w Mogilnie uchwałą nr LI/572/23 z dnia13.09.2023 podjęła decyzję o dopłatach do ceny ścieków w wysokości 3,45 zł brutto/m3 dla wszystkich kanalizacyjnych grup taryfowych.
Szczegóły tutaj.  

Nowa taryfa wprowadza modyfikację w sposobie określania grup taryfowych w zależności od sposobu wystawiania oraz dostarczania faktury za usługi.

Odbiorcy, którzy złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej zostaną przyporządkowani do odpowiednich grup taryfowych oznaczonych literą „E”, natomiast odbiorcy otrzymujący fakturę tradycyjnie; w formie papierowej, dostarczanej drogą pocztową, zostaną przyporządkowani do odpowiednich grup taryfowych oznaczonych literą „T”.

Zachęcamy do wyboru elektronicznego sposobu przesyłania korespondencji, który pozwala na korzystanie z niższych abonamentów. W tym celu należy złożyć odpowiednie oświadczenie, którego wzór znajduje się tutaj.

Wzór oświadczenia do wypełnienie, a także informację o wprowadzanych zmianach, wszyscy odbiorcy sukcesywnie otrzymywać będą drogą pocztową.

Uwaga! Odbiorcy, którzy korzystają z e-faktury nie muszą ponownie składać oświadczenia; zostaną automatycznie przypisani do odpowiedniej taryfy.

Przypominamy także o możliwości korzystania z panelu „e-BOK”, który oferuje następujące możliwości:

  • przegląd informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach wynikających z realizacji umów
    z MPGK sp. z o.o.,
  • bieżące monitorowanie historii swoich operacji zakupu usług,
  • przekazanie poprzez formularz kontaktowy reklamacji, uwag, wniosków, itp.,
  • podawanie stanu licznika zużycia wody i odprowadzenia ścieków,
  • włączenie bądź wyłączenie usługi „e-faktura”.