Prawo energetyczne – zmiany

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1762), zwanej dalej „ustawą OZE” z dnia 1 października 2023 r., wprowadzono zmianą w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) w art. 7b ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy Prawo energetyczne, informuje, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla źródła Polna 4 w Mogilnie za rok 2023 wynosi 1,86.