Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informujemy, że dnia 18.05.2018 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowana została decyzja BD.RET.070.72.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 26.04.2018 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla MPGK sp. z o.o. na terenie gminy Mogilno.

Taryfa zgodnie z art. 24 f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wchodzi w życie po upływnie 7 dni od dnia ogłoszenia i obowiązywać będzie przez trzy kolejne lata.

Nowa taryfa wprowadza zmiany w sposobie określania grup taryfowych w zależności od celu poboru wody a także rodzaju świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

W celu przyporządkowania do odpowiedniej grupy taryfowej konieczne jest złożenie przez każdego z odbiorców oświadczenia o celu, dla którego pobierana jest woda.

Wzór oświadczenia do wypełnienia, a także informację o wprowadzanych zmianach, wszyscy odbiorcy sukcesywnie otrzymywać będą drogą pocztową.

Treść decyzji i taryfy, oświadczenia oraz informacja o zmianach dostępna jest poniżej.

 

Decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfę

Treść taryfy 2018

Oświadczenie – Prawo wodne

Informacja o zmianach w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Mogilno