UW Palędzie Dolne

Niniejszym informujemy, że  zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 30.05.2023 r., w SUW w Palędziu Dolnym, w punkcie poboru po hydroforze, jakość wody w zakresie mikrobiologicznym  jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
W związku z powyższym, dokonano  włączenia SUW w Palędziu Dolnym do eksploatacji. Jednakże, w dalszym ciągu, Spółka będzie monitorować jakość wody po hydroforze i na sieci wodociągowej.  
W załączeniu – sprawozdanie z badań nr 490 przeprowadzone przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Inowrocławiu, które również przesłano w wersji elektronicznej  w dniu 5.06.2023 r. do PPIS w Mogilnie.

Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych