Wznawiamy wymianę wodomierzy

Informujemy, że z dniem 15 lipca 2020, po przerwie spowodowanej ogłoszeniem stanu epidemii, wznawiamy wymianę wodomierzy głównych.
Rozpoczynamy jednocześnie wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy opartego na komunikacji radiowej RF.
Nowy system pozwoli przede wszystkim na odczyt wodomierzy bez konieczności wejścia do miejsca zamontowania wodomierza, co znacznie skróci czas obsługi, będzie też wygodniejsze dla naszych odbiorców. Zniknie więc problem braku dostępu do wodomierza i związana z tym konieczność wielokrotnego odwiedzania posesji w celu dokonania odczytu.
Jednocześnie montowane przez pracowników MPGK sp. z o.o. nakładki  posiadają wyposażenie, pozwalające uzyskiwać dodatkowe dane i kontrolować prawidłowość odczytu. Urządzenie rejestruje m.in. nieprawidłowości i zdarzenia związane z poborem wody takie jak próby ingerencji, demontażu wodomierza, działanie zewnętrznego pola magnetycznego. Pozwala także na analizę zużycia wody co pomoże wykryć brak przepływu, przepływ wsteczny czy też stały pobór wody (np. cieknąca spłuczka), co z kolei wpłynie na ograniczenie strat wody przez odbiorcę.
Nakładki odczytujące będą instalowane systematycznie w ciągu najbliższych 5 lat podczas legalizacyjnej wymiany wodomierzy a ich czas pracy został określony przez producenta na minimum 10 lat.

Budowa zbiornika retencyjnego na terenie SUW Padniewo

W minionym tygodniu rozpoczął się kolejny etap prac związanych z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Padniewie.

Zbiornik został już dostarczony przez wykonawcę i ustawiony w docelowym miejscu.

Prace montażowe i podłączenie do systemu uzdatniania wody ujęcia potrwają jeszcze kilka tygodni.

Budowany zbiornik o pojemności 150 m3 pozwoli na zwiększenie zapasu wody i ma na celu zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę w okresie zwiększonego poboru przez odbiorców w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Koszt wykonania zadania wyniesie ok. 255 tys. zł netto.

    

Uwaga odbiorcy wody w Mogilnie przy ul. Cegielskiego

Informujemy, że w badaniach próbek wody w miejscowości Mogilno na odcinku sieci ul. Cegielskiego stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Decyzją numer 421/20 z dnia 06.07.2020 roku PPIS w Mogilnie stwierdził

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

na odcinku sieci ul. Cegielskiego:

– posesje od nr 1 do nr 17 (9 posesji) – lewa strona

– posesje od nr 10 do nr 18 (5 posesji) – prawa strona 

 

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

– Woda z kranu nie może być przeznaczona do picia i przygotowywania posiłków.

– Woda z kranu nie może być przeznaczona do mycia zębów oraz przemywania otwarty zranień.

– Zagotowanie wody nie wystarczy.

– Woda z kranu może być używana do spłukiwania toalety i prac porządkowych bez ograniczeń.

– Woda z kranu może być używania do brania prysznica, kąpieli i mycia (za wyjątkiem niemowląt i małych dzieci).

 

W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie

 

 

Nowa taryfa na dostawy ciepła

Informujemy, że z dniem 01 lipca 2020 r. wprowadziliśmy do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  OPO.4210.8.2020.MWo .
Wprowadzona taryfa spowoduje dla odbiorców nieznaczny wzrost kosztów ogrzewania, średnio o ok. 0,37 %. (A1 o 0,31%, A2 o 0,13% i B o 1,48%) .
Od przeprowadzonej w 2013r. modernizacji ciepłowni miejskiej powodującej obniżenie ponoszonych przez jej odbiorców kosztów o ok. 23 % następowały jedynie nieznaczne zmiany opłat (2015 o +2,84%, 2016 o -0,84%, 2017 o +0,53% i w 2019 o +1,90%).
W sumie w ciągu ostatnich 7 lat koszty energii cieplnej wzrosły jedynie o 5,05% .
Wprowadzona taryfa obowiązywać będzie przez najbliższy rok.

Treść taryfy do pobrania

Kontynuujemy wymianę przyłączy cieplnych

W dniu 8.06.2020r. wznowiliśmy prace rozpoczęte w roku 2019 związane z remontem czteroprzewodowego ciepłociągu wykonanego w latach 80-tych i na początku 90-tych metodą tradycyjną w kanale łupinowym jako czteroprzewodowy na ciepłociąg wykonany z rur w technologii preizolowanej. Aktualnie  wymieniane są przyłącza cieplne do budynków ul. 3 Maja 4,6,8 dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Prace finansowane są z środków własnych Spółki. Koszt remontu wynosi ok. 75 tys. zł netto. Po jego zakończeniu do wymiany pozostanie na osiedlu jeszcze tylko jedno przyłącze; do budynku przy ul. Sportowej 2 o długości ok. 51m. Prace te Spółka zamierza wykonać jeszcze w tym roku.

MPGK wznawia przyjmowanie interesantów

Informujemy, że z dniem 1.06.2020 MPGK sp. z o.o. WZNAWIA PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW w siedzibie Spółki przy ul. W. Witosa 6 w Mogilnie

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum. Obsługa prowadzona będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Na każdym poziomie budynku utworzone zostało miejsce obsługi klientów.

KASA w siedzibie Spółki pozostaje nieczynna.

Płatności bez dodatkowych opłat można regulować w Banku Spółdzielczym przy ul. Jagiełły 14 w Mogilnie.

Zalecamy aby WNIOSKI, UMOWY i POZOSTAŁE DOKUMENTY dostarczać poprzez skrzynkę podawczą przy wejściu do siedziby Spółki przy ul. W. Witosa 6, pocztę elektroniczną (mpgk@mpgk.mogilno.pl) lub tradycyjną pocztą.

Pozostałe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki: mpgk.mogilno.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 52 31 55 935

52 31 55 924

Oczyszczalnia 52 31 51 879

Zakład Usług Komunalnych: 52 31 52 505

Zakład Energetyki Cieplnej: 52 31 55 919

Umowy, warunki techniczne, itd. 52 31 55 917

Sekretariat, pozostałe sprawy: 52 31 52 235

ZGŁASZANIE AWARII 994

PSZOK otwarty

Informujemy, że z dniem 4 maja 2020 r. wznowione zostanie działanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach (PSZOK). W pierwszym tygodniu tj. w dniach od 4 do 9 maja, punkt będzie czynny codziennie od 10.00 do 18.00. W kolejnych tygodniach zgodnie z obowiązującym regulaminem; w każdą środę i sobotę w godz. od 10.00 do 18.00
W związku z trwającym stanem epidemii wirusa Covid-19 prosimy o zachowanie środków ostrożności i stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów.
Aby uniknąć kolejek i zminimalizować możliwość bezpośredniego kontaktu na teren PSZOKa mieszkańcy będą przyjmowani pojedynczo, pod warunkiem stosowania obowiązujących zabezpieczeń a obsługa mieszkańców będzie przeprowadzana bezkontaktowo.

Przypominamy również, że do PSZOKa przyjmowane są wyłącznie odpady segregowane

Odwołanie ograniczeń SUW Palędzie Dolne

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 21.04.2020r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z SUW w Palędziu Dolnym zaopatrującego miejscowości: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie gm. Mogilno oraz miejscowość Ławki – gm. Trzemeszno. W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie

Komunikat PPIS z 21.04.2020

 

Odczyt szacunkowy wodomierzy

Ze względu na ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce pracownicy MPGK nie prowadzą odczytów stanów wodomierzy na terenie posesji, do których nie ma swobodnego dostępu. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza przedsiębiorstwo będzie wystawiać faktury szacunkowe, na podstawie średniego zużycia z wcześniejszych okresów rozliczeniowych.

Taki sposób rozliczenia zastosowany jest wyjątkowo, do czasu ustania epidemii. Rzeczywiste zużycie zostanie skorygowane podczas następnego odczytu.

Przypominamy, że istnieje możliwość samodzielnego podanie odczytu stanu wodomierza:

– na stronie internetowej:

mpgk.mogilno.pl w zakładce podaj stan wodomierza,

– mailowo na adres email:

wodomierz@mpgk.mogilno.pl,

– telefonicznie pod numerem 52 315 59 18.