Budowa zbiornika retencyjnego na terenie SUW Padniewo

W minionym tygodniu rozpoczął się kolejny etap prac związanych z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Padniewie.

Zbiornik został już dostarczony przez wykonawcę i ustawiony w docelowym miejscu.

Prace montażowe i podłączenie do systemu uzdatniania wody ujęcia potrwają jeszcze kilka tygodni.

Budowany zbiornik o pojemności 150 m3 pozwoli na zwiększenie zapasu wody i ma na celu zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę w okresie zwiększonego poboru przez odbiorców w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Koszt wykonania zadania wyniesie ok. 255 tys. zł netto.

    

Uwaga odbiorcy wody w Mogilnie przy ul. Cegielskiego

Informujemy, że w badaniach próbek wody w miejscowości Mogilno na odcinku sieci ul. Cegielskiego stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Decyzją numer 421/20 z dnia 06.07.2020 roku PPIS w Mogilnie stwierdził

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

na odcinku sieci ul. Cegielskiego:

– posesje od nr 1 do nr 17 (9 posesji) – lewa strona

– posesje od nr 10 do nr 18 (5 posesji) – prawa strona 

 

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

– Woda z kranu nie może być przeznaczona do picia i przygotowywania posiłków.

– Woda z kranu nie może być przeznaczona do mycia zębów oraz przemywania otwarty zranień.

– Zagotowanie wody nie wystarczy.

– Woda z kranu może być używana do spłukiwania toalety i prac porządkowych bez ograniczeń.

– Woda z kranu może być używania do brania prysznica, kąpieli i mycia (za wyjątkiem niemowląt i małych dzieci).

 

W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie

 

 

Nowa taryfa na dostawy ciepła

Informujemy, że z dniem 01 lipca 2020 r. wprowadziliśmy do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  OPO.4210.8.2020.MWo .
Wprowadzona taryfa spowoduje dla odbiorców nieznaczny wzrost kosztów ogrzewania, średnio o ok. 0,37 %. (A1 o 0,31%, A2 o 0,13% i B o 1,48%) .
Od przeprowadzonej w 2013r. modernizacji ciepłowni miejskiej powodującej obniżenie ponoszonych przez jej odbiorców kosztów o ok. 23 % następowały jedynie nieznaczne zmiany opłat (2015 o +2,84%, 2016 o -0,84%, 2017 o +0,53% i w 2019 o +1,90%).
W sumie w ciągu ostatnich 7 lat koszty energii cieplnej wzrosły jedynie o 5,05% .
Wprowadzona taryfa obowiązywać będzie przez najbliższy rok.

Treść taryfy do pobrania

Kontynuujemy wymianę przyłączy cieplnych

W dniu 8.06.2020r. wznowiliśmy prace rozpoczęte w roku 2019 związane z remontem czteroprzewodowego ciepłociągu wykonanego w latach 80-tych i na początku 90-tych metodą tradycyjną w kanale łupinowym jako czteroprzewodowy na ciepłociąg wykonany z rur w technologii preizolowanej. Aktualnie  wymieniane są przyłącza cieplne do budynków ul. 3 Maja 4,6,8 dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Prace finansowane są z środków własnych Spółki. Koszt remontu wynosi ok. 75 tys. zł netto. Po jego zakończeniu do wymiany pozostanie na osiedlu jeszcze tylko jedno przyłącze; do budynku przy ul. Sportowej 2 o długości ok. 51m. Prace te Spółka zamierza wykonać jeszcze w tym roku.

MPGK wznawia przyjmowanie interesantów

Informujemy, że z dniem 1.06.2020 MPGK sp. z o.o. WZNAWIA PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW w siedzibie Spółki przy ul. W. Witosa 6 w Mogilnie

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum. Obsługa prowadzona będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Na każdym poziomie budynku utworzone zostało miejsce obsługi klientów.

KASA w siedzibie Spółki pozostaje nieczynna.

Płatności bez dodatkowych opłat można regulować w Banku Spółdzielczym przy ul. Jagiełły 14 w Mogilnie.

Zalecamy aby WNIOSKI, UMOWY i POZOSTAŁE DOKUMENTY dostarczać poprzez skrzynkę podawczą przy wejściu do siedziby Spółki przy ul. W. Witosa 6, pocztę elektroniczną (mpgk@mpgk.mogilno.pl) lub tradycyjną pocztą.

Pozostałe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki: mpgk.mogilno.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 52 31 55 935

52 31 55 924

Oczyszczalnia 52 31 51 879

Zakład Usług Komunalnych: 52 31 52 505

Zakład Energetyki Cieplnej: 52 31 55 919

Umowy, warunki techniczne, itd. 52 31 55 917

Sekretariat, pozostałe sprawy: 52 31 52 235

ZGŁASZANIE AWARII 994

PSZOK otwarty

Informujemy, że z dniem 4 maja 2020 r. wznowione zostanie działanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach (PSZOK). W pierwszym tygodniu tj. w dniach od 4 do 9 maja, punkt będzie czynny codziennie od 10.00 do 18.00. W kolejnych tygodniach zgodnie z obowiązującym regulaminem; w każdą środę i sobotę w godz. od 10.00 do 18.00
W związku z trwającym stanem epidemii wirusa Covid-19 prosimy o zachowanie środków ostrożności i stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów.
Aby uniknąć kolejek i zminimalizować możliwość bezpośredniego kontaktu na teren PSZOKa mieszkańcy będą przyjmowani pojedynczo, pod warunkiem stosowania obowiązujących zabezpieczeń a obsługa mieszkańców będzie przeprowadzana bezkontaktowo.

Przypominamy również, że do PSZOKa przyjmowane są wyłącznie odpady segregowane

Odwołanie ograniczeń SUW Palędzie Dolne

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 21.04.2020r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z SUW w Palędziu Dolnym zaopatrującego miejscowości: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie gm. Mogilno oraz miejscowość Ławki – gm. Trzemeszno. W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie

Komunikat PPIS z 21.04.2020

 

Odczyt szacunkowy wodomierzy

Ze względu na ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce pracownicy MPGK nie prowadzą odczytów stanów wodomierzy na terenie posesji, do których nie ma swobodnego dostępu. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza przedsiębiorstwo będzie wystawiać faktury szacunkowe, na podstawie średniego zużycia z wcześniejszych okresów rozliczeniowych.

Taki sposób rozliczenia zastosowany jest wyjątkowo, do czasu ustania epidemii. Rzeczywiste zużycie zostanie skorygowane podczas następnego odczytu.

Przypominamy, że istnieje możliwość samodzielnego podanie odczytu stanu wodomierza:

– na stronie internetowej:

mpgk.mogilno.pl w zakładce podaj stan wodomierza,

– mailowo na adres email:

wodomierz@mpgk.mogilno.pl,

– telefonicznie pod numerem 52 315 59 18.

Worki do segregacji

Informujemy, że ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa MPGK sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży worków do segregacji w kasie Spółki. W związku z tym oferujemy zakup worków na podstawie zamówienia telefonicznego.

Prosimy o składanie zamówień pod numerem telefonu 52 31 52 505 lub 52 31 55 922. Zamówione worki zostaną dostarczone bez dodatkowych opłat w terminach odbioru odpadów segregowanych, zgodnie z harmonogramem. Zapłata za kupione worki nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT.