CENNIK USŁUG
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Lp. Opis czynności Wartość usług
zł. netto
Wartość usług
zł. brutto
1. Za odbiór próby wodnej na szczelność sieci o średnicy powyżej 80 mm na odcinku do 200 mb.

Za każde następne rozpoczęte 100 mb.

98, 45


24,31

121,09


29,90

2. Za odbiór techniczny i przyjęcie do eksploatacji przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego do budynku lub obiektu użyteczności publicznej polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z wydanymi warunkami, oraz dokumentacją techniczną.
Za próbę szczelności pod ciśnieniem roboczym, sprawdzenie poprawności podejścia wodomierzowego zgodnie z wymogami norm i przepisów.
65,54 80,74
3. Za kontrolę techniczna robót sieci zewnętrznych przy otwartym wykopie – za każdą rbg. 37,56 46,20
4. Za odbiór techniczny i przyjęcie do eksploatacji zainstalowanego wodomierza w budynku lub studzience. 44,75 55,04
5. Za ustalenie przyczyn nadmiernego zużycia wody u odbiorcy – za każdą rbg. 37,56 46,20
6. Za wypompowanie wody ze studni wodomierzowej w celu dokonania odczytu wodomierza za każdy m³ + dojazd za każdy 1 km. 13, 37

+ km wg cennika

16,45

+km wg cennika

7. Włączenie do eksploatacji przyłącza wodociągowego, po uprzednim jego wyłączeniu – za każdą rbg. 37,56 46,20
8. Wpięcie przyłącza z nawiertem i montażem opaski w wykonanym wykopie. 279,56 343,86
9. Wpięcie do kanalizacji sanitarnej w wykonanym wykopie. 218,79 269,11
10. Wykonanie kiniety w studni kanalizacji sanitarnej. 145,86 179,41
11. Montaż wodomierza.

– bez przeróbek instalacji.

– z przeróbkami instalacji.

.

60,77

133,70

.

74,75

164,45

12. Montaż zaworu antyskażeniowego. 14,59 17,95
13. Montaż studni wodomierzowej w wykonanym wykopie. 170, 17 209,31
14. Zamknięcie lub otwarcie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub życzenie klienta ) 85,08 104,65
15. Montaż i demontaż wodomierza przekazywanego do ekspertyzy, o ile ekspertyza nie wykaże niesprawności wodomierza. 180,00 221,40
16. Trwałe wyłączenie dopływu wody dłużnikom.

Ponowne włączenie dopływu wody dłużnikom

121,55 149,51
17. Likwidacja przyłącza wodociągowego na wniosek odbiorcy za każdą rbg. 37,56 46,20
18. Trwałe wyłączenie odbioru ścieków dłużnikom.

Ponowne włączenie odbioru ścieków dłużnikom.

182,32 224,25
19. Inne prace zlecone wykonywane przez ekipę remontową ZWiK za każdą rbg. 37,56 46,20
20. Pobranie próbki wody do badania bakteriologicznego z nowych przyłączy wodociągowych

+ Dojazd do punktu poboru próbki za 1km

40,11

+ km wg cennika

49,34

+ km wg cennika

21. Dostarczenie próbki do Akredytowanego Laboratorium (czas dojazdu) za 1 rbg.

+ Dojazd do punktu laboratorium za 1 km

37,56

+km wg cennika

46,20

+ km wg cennika

22. Koparko-ładowarka 92,00/mtg 113,16/mtg
23. Pojazd specjalistyczny do udrożnienia kanalizacji 165,00/mtg 202,95/mtg
24. Wypożyczenie beczki na przyczepie za 1-mc 92,20 113,41
25. Przewoźny agregat – sprężarka 108,70/mtg 133,70/mtg
26. Przewoźny agregat prądotwórczy 75,50/mtg 92,87/mtg
27. Wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym 19,10/m3 20,63/m3
28. Wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnym oraz usługa eksploatacyjna. Do 4m3 120,00 129,60
29. Wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnym oraz usługa eksploatacyjna. Powyżej 4m3 180,00 194,40
30. Usługa przyjęcia i oczyszczenia 1m3 nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi o stężeniu
CHZT do 1200mg/dm3 oraz pH 6,5-9,0
8,30 8,96
31. Kaucja zabezpieczająca za wypożyczenie
hydrantowego zest. wodomierzowego
o średnicy 25mm
320,00 393,60
32. Kaucja zabezpieczająca za wypożyczenie
hydrantowego zest. wodomierzowego
o średnicy 32mm
380,00 467,40
33. Kaucja zabezpieczająca za wypożyczenie
hydrantowego zest. wodomierzowego
o średnicy 40mm
550,00 676,50
34. Wynajem hydrantowego zestawu
wodomierzowego o średnicy 25mm za
1 m-c lub proporcjonalnie do ilości dni
40,00 49,20
35. Wynajem hydrantowego zestawu
wodomierzowego o średnicy 32mm za
1 m-c lub proporcjonalnie do ilości dni
50,00 61,50
36. Wynajem hydrantowego zestawu
wodomierzowego o średnicy 40mm za
1 m-c lub proporcjonalnie do ilości dni
70,00 86,10

Do powyższych usług dolicza się koszty dojazdów poza granice miasta Mogilna wg obowiązującego cennika + podatek VAT.

Do usług w pozycjach 22, 23, 27, 28, 29 wykonywanych w dni robocze po godz. 1500, oraz w dni ustawowo wolne od pracy należy dodać 50 % wzrost kosztów usług.

Usługa nr 23 – za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy, bez względu na czas trwania usługi obowiązuje stawka jak za pełną godzinę, tj. 165,00 zł. netto + VAT 23%. Kolejne godziny rozliczane są proporcjonalnie do czasu trwania usługi.