CENNIK USŁUG
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Lp. Opis czynności Wartość usług
zł. netto
Wartość usług
zł. brutto
1. Za odbiór próby wodnej na szczelność sieci o średnicy powyżej 80 mm na odcinku do 200 mb.

Za każde następne rozpoczęte 100 mb.

108,30


26,74

133,21


32,89

2. Za kontrolę techniczna robót sieci zewnętrznych przy otwartym wykopie – za każdą rbg. 41,32 50,82
3. Za ustalenie przyczyn nadmiernego zużycia wody u odbiorcy – za każdą rbg. 41,32 50,82
4. Za wypompowanie wody ze studni wodomierzowej w celu dokonania odczytu wodomierza za każdy m³ + dojazd za każdy 1 km. 14,71
+ km wg cennika
18,09
+km wg cennika
5. Włączenie do eksploatacji przyłącza wodociągowego, po uprzednim jego wyłączeniu – za każdą rbg. 41,32 50,82
6. Wykonanie kiniety w studni kanalizacji sanitarnej. 160,45 197,35
7. Montaż zaworu antyskażeniowego. 20,66 25,41
8. Montaż studni wodomierzowej w wykonanym wykopie. 187,19 230,24
9. Zamknięcie lub otwarcie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub życzenie klienta) 93,59 115,12
10. Trwałe wyłączenie dopływu wody dłużnikom.Ponowne włączenie dopływu wody dłużnikom 133,71 164,46
11. Likwidacja przyłącza wodociągowego na wniosek odbiorcy za każdą rbg. 41,32 50,82
12. Trwałe wyłączenie odbioru ścieków dłużnikom.Ponowne włączenie odbioru ścieków dłużnikom. 200,55 246,68
13. Inne prace zlecone wykonywane przez ekipę remontową ZWiK za każdą rbg. 41,32 50,82
14. Pobranie próbki wody do badania bakteriologicznego z nowych przyłączy wodociągowych

+ Dojazd do punktu poboru próbki za 1km

44,12

+ km wg cennika

54,27
+ km wg cennika
15. Dostarczenie próbki do Akredytowanego Laboratorium (czas dojazdu) za 1 rbg.

+ Dojazd do punktu laboratorium za 1 km

41,32
+km wg cennika
50,82
+ km wg cennika
16. Koparko-ładowarka 101,20/mtg 124,48/mtg
17. Pojazd specjalistyczny do udrożnienia kanalizacji 181,50/mtg 223,25/mtg
18. Wypożyczenie beczki na przyczepie za 1-mc 101,42 124,75
19. Przewoźny agregat – sprężarka 119,57/mtg 147,07/mtg
20. Przewoźny agregat prądotwórczy 83,05/mtg 102,15/mtg
21. Wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym 21,01/m3 22,69/m3
22. Wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnym oraz usługa eksploatacyjna 122,00/m3 131,76/m3
23. Usługa przyjęcia nieczystości dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków pojazdami asenizacyjnymi 110,00/m3 118,00/m3
24. Usługa przyjęcia i oczyszczenia 1m3 nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi wg. stężenia
CHZT do 1200mg/dm3 .
9,13 9,86
25. Usługa przyjęcia i oczyszczenia 1m3 nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi wg. stężenia
CHZT od 1200mg/dm3  do 2400mg/dm3.
27,39 29,58
26. Usługa przyjęcia i oczyszczenia 1m3 nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi wg. stężenia
CHZT powyżej 2400mg/dm3 .
45,65 49,30
27. Kaucja zabezpieczająca za wypożyczenie
hydrantowego zest. wodomierzowego
o średnicy 25mm
352,00 432,97
28. Kaucja zabezpieczająca za wypożyczenie
hydrantowego zest. wodomierzowego
o średnicy 32mm
418,00 514,14
29, Kaucja zabezpieczająca za wypożyczenie
hydrantowego zest. wodomierzowego
o średnicy 40mm
605,00 744,15
30, Wynajem hydrantowego zestawu
wodomierzowego o średnicy 25mm za
1 m-c lub proporcjonalnie do ilości dni
44,00 54,12
31. Wynajem hydrantowego zestawu
wodomierzowego o średnicy 32mm za
1 m-c lub proporcjonalnie do ilości dni
55,00 67,65
32. Wynajem hydrantowego zestawu
wodomierzowego o średnicy 40mm za
1 m-c lub proporcjonalnie do ilości dni
77,00 94,71

Do powyższych usług dolicza się koszty dojazdów poza granice miasta Mogilna wg obowiązującego cennika + podatek VAT.

Do usług w pozycjach 16, 17, 21, 22, 23 wykonywanych w dni robocze po godz. 1500, oraz w dni ustawowo wolne od pracy należy dodać 50 % wzrost kosztów usług.

Usługa nr 17 – za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy, bez względu na czas trwania usługi obowiązuje stawka jak za pełną godzinę, tj. 181,50 zł. netto + VAT 23%. Kolejne godziny rozliczane są proporcjonalnie do czasu trwania usługi.