CENNIK USŁUG

 Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Lp. Opis czynności Wartość usług netto zł. Wartość usług brutto zł.
1. Odbiór próby wodnej na szczelność sieci o średnicy powyżej 80 mm na odcinku do 200 mb.

Za każde następne rozpoczęte 100 mb.

98, 45

24,31

121,09

29,90

2. Odbiór techniczny i przyjęcie do eksploatacji przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego do budynku lub obiektu użyteczności publicznej polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z wydanymi warunkami, oraz dokumentacją techniczną.

Próba szczelności pod ciśnieniem roboczym, sprawdzenie poprawności podejścia wodomierzowego zgodnie z wymogami norm i przepisów.

65,54 80,74
3. Kontrola techniczna robót sieci zewnętrznych przy otwartym wykopie – za każdą rbg. 37,56 46,20
4. Odbiór techniczny i przyjęcie do eksploatacji zainstalowanego wodomierza w budynku lub studzience. 44,75 55,04
5. Ustalenie przyczyn nadmiernego zużycia wody u odbiorcy – za każdą rbg. 37,56 46,20
6. Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej w celu dokonania odczytu wodomierza za każdy m³ + dojazd za każdy 1 km. 13, 37 + km

wg cennika

16,45
7. Włączenie do eksploatacji przyłącza wodociągowego, po uprzednim jego wyłączeniu – za każdą rbg. 37,56 46,20
8. Wpięcie przyłącza z nawiertem i montażem opaski w wykonanym wykopie. 279,56 343,86
9. Wpięcie do kanalizacji sanitarnej w wykonanym wykopie. 218,79 269,11
10. Wykonanie kiniety w studni kanalizacji sanitarnej. 145,86 179,41
11. Montaż wodomierza.

> bez przeróbek instalacji.

> z przeróbkami instalacji.

60,77

133,70

74,75

164,45

12. Montaż zaworu antyskażeniowego. 14,59 17,95
13. Montaż studni wodomierzowej w wykonanym wykopie. 170, 17 209,31
14. Zamknięcie lub otwarcie przyłącza ( zabezpieczenie na okres zimowy lub życzenie klienta ) 85,08 104,65
15. Montaż i demontaż wodomierza przekazywanego do ekspertyzy, o ile ekspertyza nie wykaże niesprawności wodomierza. 180,00 221,40
16. Trwałe wyłączenie dopływu wody dłużnikom.

Ponowne włączenie dopływu wody dłużnikom

121,55 149,51
17. Likwidacja przyłącza wodociągowego na wniosek odbiorcy za każdą rbg. 37,56 46,20
18. Trwałe wyłączenie odbioru ścieków dłużnikom.

Ponowne włączenie odbioru ścieków dłużnikom.

182,32 224,25
19. Inne prace zlecone wykonywane przez ekipę remontową ZWiK za każdą rbg. 37,56 46,20
20. Pobranie próbki wody do badania bakteriologicznego z nowych przyłączy wodociągowych

+ Dojazd do punktu poboru próbki

40,11

+ km

49,34

+ km

21. Dostarczenie próbki do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Inowrocławiu za 1 km

+ czas dojazdu za 1 rbg

wg cennika

37,56

46,20
22. Koparko-ładowarka JCB 3 CX 92,00 113,16
23. Pojazd wielofunkcyjny SSC-8 na podwoziu MAN 133,00 163,59
24. Wypożyczenie beczki na przyczepie za 1-mc 92,20 113,41
25. Przewoźny agregat – sprężarka 113,00/Mg 138,99/Mg
26. Przewoźny agregat prądotwórczy 75,50/Mg 92,87/Mg
27. Wywóz nieczystości płynnych samochodem

asenizacyjnym Star i Jelcz

13,37 / m3 14,44/m3
28. Wywóz nieczystości płynnych ciągnikiem

z beczką asenizacyjną

13,37 /  m3

+

37,00/Mg

14,44/ m3

+ 45,51/Mg

Do powyższych usług, dolicza się koszty dojazdów poza granice miasta Mogilna wg obowiązującego cennika.

Do usług w pozycjach 22, 23, 27, 28 wykonywanych w dni robocze po godz. 1500

oraz w dni ustawowo wolne od pracy należy dodać 50 % wzrost kosztów usług.